دلیران ایران

اخبار ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی آخرین رویدادها

دلیران ایران

اخبار ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی آخرین رویدادها

رتبه ها در ورزش زورخانه ای

ورزش زورخانه‌ای هم مانند برخی از ورزش‌ها مثل کاراته و کونگ فو ورزشکاران بر اساس رتبه‌ای که دریافت می‌کنند حرکات را به  نوبه خود انجام می‌دهند.


 

  • رتبه یک: ورزشکار بعد از یک سال ورزش کردن به هنگام چرخ زدن مرشد برای او منکری می‌فرستد (بر منکر علی لعنت و  دیگران می‌گویند بیشباد)
  • رتبه دو: ورزشکار بعد از سه سال ورزش کردن به هنگام چرخ زدن مرشد برای او صلوات می‌فرستد.
  • رتبه سه: ورزشکار بعد از شش سال ورزش کردن و داشتن حداقل هجده سال سن به هنگام بالا و پایین آمدن از گودمرشدبرای او صلوات می‌فرستد.
  • رتبه چهارم: ورزشکار بعد از دوازده سال ورزش کردن و داشتن حداقل بیست و دو سال سن به هنگام آمدن و رفتن از درب زورخانه مرشد برای او صلوات می‌فرستد.
  • رتبه پنجم: ورزشکار بعد از پانزده سال ورزش کردن و داشتن حداقل بیست و پنج سال سن به هنگام بالا و پایین آمدن از  گود مرشد برای او ضرب می‌نوازد.
  • رتبه ششم: ورزشکار بعد از هجده سال ورزش کردن و داشتن حداقل بیست و هشت سال سن به هنگام آمدن و رفتن از درب زورخانه مرشد برای او ضرب می نوزاد.
  • رتبه هفتم: ورزشکار بعد از بیست و چهار سال ورزش کردن وداشتن حداقل سی و دو سال سن به هنگام چرخ زدن مرشد برای او زنگ می‌زند.
  • رتبه هشتم: ورزشکار بعد از سی دو سال ورزش کردن و داشتن حداقل چهل و دو سال سن به هنگام بالا و پایین آمدن از گود مرشد برای او زنگ می‌زند.
  • رتبه نهم: ورزشکار بعد از چهل و پنج سال ورزش کردن و داشتن حداقل شصت و پنج سال سن به هنگام آمدن و رفتن از درب زورخانه مرشد برای او زنگ می‌زند که به این  ورزشکاران زنگی می‌گویند که تعدادشان در کشور بسیار کم است.

سید بودن و داشتن مقام در مسابقات به کسب کردن رتبه قبل از زمان موعود تأثیر دارد. ورزشکار بعد از کسب کردن رتبه جدیدی امتیازات رتبه قبل نیز برای وی به احتساب می‌آیند. 


چند تن از دلیران و  ورزشکاران زنگی کشور از گذشته تا امروز 


حاج علیشاه شیر علی سام - محمد علی حمایتی - حسین بریری - محمد علی نامداران - استاد علی حسین خسروی پور - شکرالله سیف و برادران - 
مصطفی طوسی 
سید ضیا الدین قوامی 
ابوالقاسم سخدری 
عباس زندی 
احمد وفادار
یعقوبعلی شورورزی 
منصور مهدی زاده 
رضا سوخته سرایی
علیرضا سلیمانی 
محمد حسن محبی
محمد رضا توپچی 
مشهدی ابوالقاسم اسماعیلی   
احمد کیمیایی        
میر باقر هاشمی شبستری     
حاج قاسم خوش هیکل  
مجید انصاری 
ایوب بنی نصرت 
سید محمود میران 
حمید قشنگ    
محمود محمدی - امین رشید امیر - عبدالرضا کارگر - شاهرخ صداقتی زاده -فردین معصومی - آرش مردانی - جابر صادق زاده -
احمد میرزاپور -  پرویز هادی ........پهلوان غلامرضا تختی